Có 2.339 Người Tham Gia QUAY

Freefire

TRÚNG BINGO x1-x3 Thời Gian Tên
x3 BINGO Nhận 690 KC 1 Phút Trước Hùng Lâm
x1 BINGO Nhận 500 KC 3 Phút Trước Dưỡng Thành
x3 BINGO Nhận 9.000 KC 8 Phút Trước Mỹ An
x1 BINGO Nhận 500 KC 9 Phút Trước Tâm Như
x3 BINGO Nhận 690 KC 12 Phút Trước Thị Cúc
x3 BINGO Nhận 1.500 KC 14 Phút Trước Tâm Như
x1 BINGO Nhận 500 KC 14 Phút Trước Huy Hậu
x3 BINGO Nhận 690 KC 16 Phút Trước Bún Âu
x3 BINGO Nhận 9.000 KC 17 Phút Trước Thái Ân
TRÚNG BINGO x7-x9 Thời Gian Tên
x7 BINGO Nhận 35.000 KC 15 Phút Trước Trâm Như
x9 BINGO Nhận 45.000 KC 23 Phút Trước Phát Tài
x7 BINGO Nhận 16.500 KC 35 Phút Trước Hý Mỳ
x3 BINGO Nhận 27.000 KC 55 Phút Trước Kiều Ánh
x3 BINGO Nhận 15.000 KC 1 Giờ Trước Yến Thương